Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 19/2017

Na 19. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 16. března 2017 tato usnesení:

Usnesení číslo 19/2017/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Celoroční hospodaření Obce Slatina nad Zdobnicí a Závěrečný účet obce za rok 2016
  včetně zprávy Krajského úřadu Královehradeckého kraje o výsledku přezkoumání
  hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 2. Účetní závěrku Obce Slatina nad Zdobnicí za rok 2016.
 3. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2016.
 4. Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2016.
  Příspěvková organizace dosáhla za rok 2016 hospodářského výsledku po zdanění z hlavní
  činnosti ve výši 32.482,15 Kč. V doplňkové činnosti bylo za rok 2016 dosaženo výsledku
  hospodaření ve výši 18.085,53 Kč.
 5. Přesun dosaženého hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Slatina
  nad Zdobnicí z hlavní činnosti v částce 32.482,15 Kč do rezervního fondu této příspěvkové
  organizace a přesun dosaženého hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy
  Slatina nad Zdobnicí z vedlejší činnosti v částce 18.085,53 Kč do fondu odměn této
  příspěvkové organizace. Rovněž zastupitelstvo obce ukládá proúčtovat schválený
  přesun do 30/04/2017.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/2017/1 bylo schváleno.

Usnesení číslo 19/2017/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Žádost a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na provoz
  Domácího hospice Setkání, o.p.s. IČ:02305291 v roce 2017 ve výši 5.000,- Kč a
  pověřuje starostu obce k jejímu podepsání.
 2. Žádost a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na zajištění
  dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou s Královéhradeckým krajem IČ:70889546
  za linku 700982 ve výši 11.514,- Kč v roce 2017 a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání.
 3. Žádost a poskytnutí příspěvku ve výši 500,- Kč na projekt „Cyklobusy do Orlických hor 2017“
  Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/2017/2 bylo schváleno.

Usnesení číslo 19/2017/3
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Prodej pozemku parcelní číslo st. 591/1 o rozloze 27 m2 (druh pozemku: ostatní plocha/zast. plocha)
  ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí, vzniklý dle GP číslo 728-421/2016 z pozemku parcelní
  číslo 2175/1, pozemek parcelní číslo 2404/2 o rozloze 4 m2 (druh pozemku: ostatní plocha/jiná plocha)
  v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí a ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí, vzniklý dle
  GP číslo 728-421/2016 z pozemku parcelní číslo 2404 a pozemek parcelní číslo 2404/3 o rozloze
  19 m2 (druh pozemku: ostatní plocha/jiná plocha) ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí, vzniklý
  dle GP číslo 728-421/2016 z pozemku parcelní číslo 2404, jako celek za celkovou cenu 6.302,- Kč

  a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.
 2. Prodej pozemku parcelní číslo 2156/6 o rozloze 115 m2 (druh pozemku: ostatní plocha/jiná plocha)
  v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí a ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí, vzniklý dle
  GP číslo 732-173/2016 z pozemku parcelní číslo 2156/1 za cenu 12.380,- Kč a pověřuje starostu obce
  k podpisu příslušných smluv.
 3. Prodej pozemku parcelní číslo st. 143 o rozloze 378 m2 (druh pozemku: nádvoří) v katastrálním
  území Slatina nad Zdobnicí a ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 25.220,- Kč

  a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.
 4. Nákup pozemků parcelních čísel 1491/37 o výměře 98 m2, 1491/38 o výměře 65 m2 a 776/3
  o výměře 66 m2 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí, které vznikly GP číslo 710-47/2015
  za celkovou odhadní cenu 11.430,- Kč  plus úhradu všech poplatků spojených s prodejem a
  pověřuje
  starostu obce k podpisu příslušných smluv.
 5. Nákup pozemku parcelní číslo 204/25 o výměře 7113 m2 a pozemků parcelních čísel 3353/2
  o výměře 2815 m2 a 3353/3 o výměře 372 m2 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí
  vzniklých dle GP číslo 731-171/2016  za celkovou cenu 1.545.000,- Kč a pověřuje starostu obce
  k podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/2017/3 bylo schváleno.

Usnesení číslo 19/2017/4
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Místa pro uzavírání občanských obřadů ve Slatině nad Zdobnicí na parcele číslo st. 302
  a parcele číslo 3977 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí.
 2. Zhotovitele nového územního plánu Slatiny nad Zdobnicí pana Ing. Žaludu Eduarda
  IČ: 73580872 za cenu 142.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.
 3. Smlouvu číslo Z_S24_12_8120055509 ze společností ČEZ Distribuce a.s. IČ:24729035
  na realizaci přeložky distribučního zařízení za cenu 117.932,- Kč a pověřuje starostu obce
  k jejímu podepsání.
 4. Smlouvu na zajištění vývozu jedlého oleje a tuku rostlinného původu s panem Liborem
  Černohlávkem IČ:16539184 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
 5. Dodavatele na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce chodníku a opěrné zdi
  společnost Profesionálové, a.s. IČ: 28806123 za cenu 122.500,- Kč bez DPH a pověřuje
  starostu obce k podpisu příslušných smluv.
 6. Postupnou opravu veřejného osvětlení z prostředků obce ve výši do 300 tis. Kč ročně
  a pověřuje starostu obce zajištěním podrobného rozboru stavu sloupů a svítidel.
 7. Bere na vědomí odpovědi na stížnost ke stavu vozovek v obci Slatina nad Zdobnicí ze dne
  23/12/2016 a 25/01/2017 od Mgr. Martina Červíčka a pověřuje starostu obce průběžným
  sledováním závěrů z těchto odpovědí vyplývajících.
 8. Pouťové oslavy v roce 2017 bude pořádat TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí a v roce 2017
  SDH Slatina nad Zdobnicí. Přesné požadavky na financování akce předloží pořadatelé
  starostovi obce do konce dubna příslušného roku a zastupitelstvo obce rozhodně o výši
  příspěvku na jednotlivé akce včetně „Mysliveckého dne“ a „Dožínek“.
 9. Starosta obce zajistí předběžné rozpočty na možné varianty opravy budovy Obecního úřadu
  ve Slatině nad Zdobnicí 198 od DiS. Obsta Bohuslava do 15/06/2017.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/2017/4 bylo schváleno.

Usnesení číslo 19/2017/5
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Na základě novely vyhlášky číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě zrušení položky 1351
  a její nahrazení položkou 1382 (dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her)
  v příjmech schváleného rozpočtu na rok 2017
 2. Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2017 číslo 2 v příjmech
  a číslo 2 ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/2017/5 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku