Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 19/2021

Na 19. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 4. května 2021 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 19/2021/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Celoroční hospodaření Obce Slatina nad Zdobnicí a Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy
  Krajského úřadu Královehradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
  bez výhrad se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 2. Účetní závěrku Obce Slatina nad Zdobnicí za rok 2020.
 3. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2020.
 4. Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2020.
  Příspěvková organizace dosáhla za rok 2020 hospodářského výsledku 
  po zdanění z hlavní činnosti ve výši 0 Kč. V doplňkové činnosti bylo za rok 2020 dosaženo výsledku
  hospodaření ve výši celkem 39.024,63 Kč.
 5. Přesun dosaženého hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí
  v celkové částce 39.024,63 Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace. Rovněž zastupitelstvo
  obce ukládá proúčtovat schválený přesun do 31/08/2021.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/2021/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 19/2021/2

Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí, příslušné podle §6 odst.5) písm. a) zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, rozhoduje podle §44 písm. c)
Stavebního zákona o pořízení Změny č.2 Územního plánu Slatina nad Zdobnicí na základě žádosti fyzické osoby,
občana obce. Zpracování změny je podmíněno úplnou úhradou nákladů na pořízení změny územního plánu
dle §45 odst.4 navrhovatelem. Předmětem změny bude prověření návrhu na změny ÚP na základě žádosti
občana obce, kde žádá o vymezení zastavitelné plochy na části pozemku
parc. číslo 3304 o ploše 1650 m2, která nahradí část plochy pozemků parc. č. 1958, 1955/1 a 3075.
Vše v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí

- ustanovuje určeným členem zastupitelstva – tj. určeným zastupitelem“ pro spolupráci na pořízení územního
plánu, člena zastupitelstva - starostu obce pana Mgr. Petra Tůmu.

- schvaluje žádost obce o pořízení ÚP Slatina nad Zdobnicí podle §6 odst. 6) písm. b) Stavebního zákona,
a uplatnění této žádosti v souladu s §6 odst. 1) písm.c) Stavebního zákona u příslušného úřadu územního plánování

- schvaluje za použití § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění,
pořízení návrhu Změny č.2 Slatina nad Zdobnicí zkráceným postupem.

b) Koupi parcely číslo 736 o výměře 155 m2, za cenu 15.500,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.
c) Nového dodavatele na stavební úpravy hygienického zařízení v budově mateřské školy ve Slatině nad Zdobnicí 270
společnost IRBOS s.r.o. (IČ:25933094) za cenu 1.369.146,23 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu
příslušných smluv a dokumentů.

d) Výstavbu garáže na pozemku 204/7 u obecní parcely číslo 4640.
e) Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou a pověřuje starostu
obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

f) Starostu obce a místostarostu obce jako zástupce obce Slatina nad Zdobnicí na všechny valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (IČ:48173398) počínaje valnou hromadou dne 29/06/2021.

g) Dodatek č.5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
s účinností od 01/01/2021.

h) Souhlas se zřízením zástavního práva třetí osoby k pozemku parc. číslo 3353/4 a pověřuje starostu obce
k jeho podpisu.

ch) Vyhlášení výběrového řízení na opravu střechy budovy Obecního úřadu ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 198
s termínem dokončení do konce října 2021.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/2021/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 19/2021/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2021 číslo Z6 ve výdajích ke dni 04/05/2021

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/2021/3 bylo schváleno.

 

 

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku