Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 2/2014

Na 2. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 2. prosince 2014 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 2/2014/1:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

Prodej obecní parcely číslo 204/8 o výměře 1.039 m2, která se dle nového geometrického plánu
skládá z parcely číslo 204/8 (orná půda o výměře 1.017 m2) a z parcely číslo 204/39
(zahrada o výměře 22 m2) manželům Lence Šílové (narozena 1984) a Vladimíru Šílovi
(narozen 1980) oba bytem 517 02 Kvasiny 32 za cenu 420,- Kč za 1 m2. Starosta obce
podepíše smlouvy potřebné k prodeji pozemků.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

 

Usnesení číslo 2/2014/2:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

a) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu královéhradeckého kraje číslo: 14JPO03-0151,
přijetí dotace ve výši 13.200,- do rozpočtu obce a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

b) Jako zástupce obce Slatina nad Zdobnicí do Mikroregionu Rychnovsko, Euroregionu pomezí
Čech, Moravy a Kladska („Euroregion Glacensis“) a Svazu měst a obcí starostu obce
Mgr. Tůmu Petra.

c)Projekční kancelář Ing. Adamce (IČ:02395291) k zajištění stavebního povolení na zateplení
Základní školy č.p. 45 a Mateřské školy č.p. 270 ve Slatině nad Zdobnicí za cenu 10 tis. Kč
bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

d) Jako zástupce obce Slatina nad Zdobnicí zastupitele pana Martina Michaličku ve školské
radě Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí.

 

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

 

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku