Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 20/2017

Na 20. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 16. května 2017 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 20/2017/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na nové hřiště u zdravotního střediska
  pod názvem akce „Kdo si hraje, nezlobí“, uzavření příslušné smlouvy na tuto dotaci
  s Ministerstvem pro místní rozvoj a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných dokumentů.
 2. Zhotovitele hřiště u zdravotního střediska společnost ALESTRA s.r.o. (IČ:29196485) za cenu
  338.855,70 Kč bez DPH, smlouvu o dílo s touto společností a pověřuje starostu k podpisu
  příslušných dokumentů.
 3. Podání žádosti o dotaci z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášené Ministerstvem
  vnitra v podprogramu 2 – pořízení nového dopravního automobilu a pověřuje starostu obce
  k podpisu příslušných dokumentů.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/2017/1 bylo schváleno.

Usnesení číslo 20/2017/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Prodej pozemku parcelní číslo 2238/8 (85 m2) vzniklého dle GP číslo
  677-130/2014 a pozemku parcelní číslo 2239/2 (7 m2) vše v katastrálním území Slatina
  nad Zdobnicí a ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí jako celek za cenu 11.170,- Kč
  a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu příslušných smluv.
 2. Prodej pozemku parcelní číslo 2295/8 (28 m2), vzniklého dle GP 736-43/2017 a pozemku
  parcelní číslo 22 (116 m2) vše v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí a ve vlastnictví
  obce Slatina nad Zdobnicí jako celek za cenu 10.280,- Kč  a pověřuje starostu obce
  k uzavření a podpisu příslušných smluv.
 3. Prodej pozemku parcelní číslo 3500/2 (91 m2), vzniklého dle GP 734-36/2017 v katastrálním
  území Slatina nad Zdobnicí a ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 10.350,- Kč
  a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu příslušných smluv.
 4. Uzavření pachtovní smlouvy se společností ZDOBNICE a.s. (IČ:48173291) na pozemky parcelních
  čísel 204/25, 3353/2 a 3353/3 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí a ve vlastnictví obce
  Slatina nad Zdobnicí o celkové rozloze 10.300,- m2 za cenu 1.500,- Kč za 1 ha a rok na dobu
  neurčitou a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Prodej části obecních pozemků parcelních čísel 777/20 a 873/1 a výměře 64 m2 a pověřuje starostu
obce k nabídce této plochy k pronájmu.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/2017/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 20/2017/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zhotovitele opravy části místní komunikace parcelní číslo 4445 ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí
společnost STRABAG a.s. (IČ: 60838744) za cenu 742.700,- Kč bez DPH, uzavření smlouvy o dílo s touto
společností a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Dopis od Předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky ze dne 24/04/2017.
 2. Žádost o odstranění překážky silničního provozu  pod č.j. 43/2017 ze dne 12/04/2017 a pověřuje
  starostu obce k jejímu vyřízení.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/2017/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 20/2017/4
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2017 číslo 6 v příjmech a číslo 6 ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/2017/4 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku