Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 20/2021

Na 20. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 1. července 2021 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 20/2021/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Prodej obecní maringotky „obálkovou metodou“ pro zájemce ze Slatiny nad Zdobnicí
- a to bez záruky s odvozem na vlastní náklady kupujícího do 30/09/2021 s minimální
cenou 15.000,- Kč. Prodej bude oznámen v Kabelové televizi s tím, že nabídky v zalepené
obálce (označené „Maringotka“) bude možné odevzdávat v úředních hodinách na Obecní
úřad do 25/07/2021. Došlé nabídky vyhodnotí výběrová komise ve složení Tůma Petr Mgr.,
Paďourová Václava a Syrovátka Jaroslav v průběhu srpna 2021 a vybere vítězného uchazeče,
kterému bude poté maringotka prodána.

b) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2020552/VB/1, Slatina
nad Zdobnicí, 15RD, p.č. 204/24-Knn a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

c) Uzavření Dodatku číslo 1 k mandátní smlouvě číslo 11/04/2012/Pl a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

d) Svaluje dodavatele na kompletní opravu střechy budovy Obecního úřadu ve Slatině nad Zdobnicí
č.p. 198 pana Hájka Jiřího (IČ:62044753) za cenu 684.864,- bez DPH a pověřuje starostu obce
k podpisu příslušných smluv.

e) Nabídku na zhotovení projektové dokumentace chodníku podél komunikace číslo III/3195
od Základní školy po prodejnu Konzum ve Slatině nad Zdobnicí společností Profesionálové a.s.
(IČ:28806123) za cenu 299.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné
smlouvy a dokumentů.

f) Záměr pronájmu obecní budovy na pozemku st. 279 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí
(přednostně spolku v obci) na dobu 20 let za cenu 1,- Kč s podmínkou udržování tohoto
objektu i jeho okolí.

g) Pozemek parcelní číslo 1781 v k.ú. Kameničná nebude nabízen k prodeji

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/2021/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 20/2021/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí
na rok 2021 číslo Z8 a Z9 v příjmech a ve výdajích, které provedl v rámci své kompetence starosta obce.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/2021/2 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku