Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 21/2017

Na 21. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 21. června 2017 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 21/2017/1
Zastupitelstvo schvaluje:

Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Předcházení vzniku biologicky
rozložitelného komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Rychnovsko“,
Smlouvu o výpůjčce 80 ks kompostérů číslo 13/2017 a pověřuje starostu
obce k podpisu těchto smluv.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/2017/1 bylo schváleno.


Usnesení číslo 21/2017/2
Zastupitelstvo schvaluje:

a) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele solární lampy veřejného osvětlení
k autobusové zastávce „Na Hůrce“ a pověřuje starostu obce k jejímu zorganizování.

b) Dodavatele na rozšíření parkoviště u Obecního úřadu ve Slatině nad Zdobnicí
na obecních parcelách číslo 627/5 a 627/7 stavební firmu Tomáš Kozel IČ: 72844078
za cenu 291.616,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.

c) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele tepelných čerpadel a nové palubovky
do objektu tělocvičny Základní školy a mateřské školy Slatina nad Zdobnicí č.p. 45
a pověřuje starostu obce k jejímu zorganizování a podání žádosti o dotaci z projektu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova" dotační titul číslo 6 – Podpora obnovy sportovní
infrastruktury Ministerstva pro místní rozvoj.

d) neposkytnutí mimořádného daru na opravu kotců „Psího domova“ v Lukavici.

e) Rozdělení obecní parcely číslo 3431 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí
na šest dílů, zajištění odhadu ceny těchto nově vzniklých parcel, nabídku k prodeji
za tuto cenu a pověřuje starostu obce k zajištění tohoto bodu.

f) Zjištění tržní ceny obecní parcely číslo 1945/2 o výměře 554 m2 v katastrálním
území Slatina nad Zdobnicí na základě znaleckého posudku a pověřuje starost obce
k jejímu zajištění.

g) Dodavatele studie odkanalizování obce Slatina nad Zdobnicí, kanalizace splaškové
a ČOV společnost Profesionálové a.s. IČ: 28806123 za cenu 44.000,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

h) Uzavření smlouvy o realizaci bezpečnostní služby pro Obec Slatina nad Zdobnicí
s paní Husákovou Blankou – MCO Security IČ: 45548111 za cenu 1.200,- Kč
bez DPH měsíčně a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

i) Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2009145/VB/01Slatina n.Z.,
p.č. 4120, Mazura-přípojka kNN a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu
i k podpisu smluv z ní vyplývajících.

j) Provozní a návštěvní řád „Fitness hřiště“ a „Veřejného dětského hřiště“
ve Slatině nad Zdobnicí v Areálu u zdravotního střediska.

k) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele prováděcího projektu celkové
rekonstrukce budovy obecního úřadu ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 198 a pověřuje
starostu obce k jejímu zorganizování podle návrhu a s pomocí pana Bohuslava
Obsta, DiS. s podporou dotačních prostředků.

l) Výběrovou komisi na výběrová řízení pořádaná obcí Slatina nad Zdobnicí
ve složení Tůma Petr Mgr., Kubíček František Ing., Dušek Josef Ing., Syrovátka
Jaroslav a Černoch Vladimír.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/2017/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 21/2017/3
Zastupitelstvo schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2017 číslo 8
v příjmech a číslo 8 ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/2017/3 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku