Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 21/2021

Na 21. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 23. září 2021 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 21/2021/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Prodej pozemkové parcely číslo 2177/4 o výměře 183 m2 v katastrální území Slatina
nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí, která vznikla na základě GP číslo
805-56/2020 za cenu 13.075,- Kča pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv
a dokumentů.

b) Prodej pozemkové parcely číslo 2177/5 o výměře 47 m2 v katastrální území Slatina
nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí, která vznikla na základě GP číslo
805-56/2020 za cenu 4.226,- Kč a pozemkové parcely číslo 2177/6 o výměře 91 m2
v katastrální území Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí, která
vznikla na základě GP číslo 805-56/2020 za cenu 6.511,- Kč a pověřuje starostu obce
k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

c) Prodej pozemkové parcely číslo 2177/7 o výměře 175 m2 v katastrální území Slatina
nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí, která vznikla na základě GP číslo
805-56/2020 za cenu 12.659,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv
a dokumentů.

d) Nákup pozemkové parcely číslo 1729/11 o výměře 30 m2 v katastrální území Slatina
nad Zdobnicí, která vznikla na základě GP číslo 805-56/2020 za cenu 2.700,- Kč
a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

e) Nákup pozemkové parcely číslo 737/7 o výměře 115 m2 v katastrální území Slatina
nad Zdobnicí za cenu 12.659,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv
a dokumentů.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/2021/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 21/2021/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 21/05/0687 se společností Irbos, s.r.o.
(IČ:25933094), kterým se snižuje celková cena díla o 3.921,54 Kč a pověřuje starostu obce
k podpisu příslušných dokumentů potřebných k ukončení akce
„Stavební úpravy hyg. zařízení v MŠ ve Slatině nad Zdobnicí“.

b) Pronájem obecní budovy na pozemku parcelní číslo st. 279 v katastrálním území Slatina
nad Zdobnicí Mysliveckému spolku Slatina – Rybná, z.s. (IČ: 48612278) na dobu 20 let
za cenu 1,- Kč od 01/010/2021 a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

c) Obec Slatina nad Zdobnicí, zastoupena Mgr. Petrem Tůmou, starostou obce jako oprávněná
ze zákazu zcizení zřízeného na základě kupní smlouvy uzavřené dne 13.1.2021 mezi obcí Slatina
nad Zdobnicí jako prodávající, kdy tato vedlejší ujednání kupní smlouvy váznou, resp. budou
váznout na následující nemovitosti: 
pozemková parc. č. 204/52, zapsaná v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou, katastrální území Slatina nad Zdobnicí (dále jen „nemovitost“)
souhlasí se zřízením zástavního práva včetně věcného práva zákazu zcizení a zatížení k výše
specifikované nemovitosti ve prospěch financující banky UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s. a dále také souhlasí se zcizením nemovitosti v případě realizace zástavního
práva a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

d) Souhlas se zřízením Zástavního práva a zákazu zatížení a zcizení pro MONETA Money Bank, a.s.,
se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 – Michle, IČO 25672720, zapsána u MS v Praze,
odd.B, vl.5403 z důvodu poskytnutého úvěru a to na pozemek pozemkové parcely číslo 204/42
v obci a katastrálním území Slatina nad Zdobnicí, zapsaný na LV číslo 951 a pověřuje starostu
obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

e) Přijetí 1. zálohy dotace v rámci Výzvy č. 02_20_080 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV – reg. Č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20
_080/0021152 pro Základní školu a Mateřskou školu Slatina nad Zdobnicí (IČ:70980730) a její
výdej na účet školy číslo 78-9377900237/0100.

f) Poskytnutí peněžitého daru obci Hrušky u Břeclavi ve výši 100.000,- Kč na opravu škod
po ničivém tornádu/živelné pohromě na transparentní účet číslo 123-4548350207/0100.

g) Jmenuje zástupce zastupitelstva, od 23/09/2021, do školské rady Základní školy a Mateřské
školy Slatina nad Zdobnicí.

h) „Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v souladu s § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů

I.          se seznámilo s předloženým návrhem změny územního plánu Slatina nad Zdobnicí a
s jeho odůvodněním,

II.        souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny územního plánu a bere na vědomí
stanovisko krajského úřadu,

III.       ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh změny územního plánu
Slatina nad Zdobnicí není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů
a se stanoviskem krajského úřadu,

IV.       vydává změnu územního plánu Slatina nad Zdobnicí formou opatření obecné povahy
č. 1/2021, které tvoří přílohu tohoto usnesení, 

ukládá starostovi obce panu Mgr. Petru Tůmovi zajistit u projektanta – společnosti ŽALUDA,
projektová kancelář, se sídlem Železná 493/20, 110 00 Praha 1 čtyři vyhotovení změny
územního plánu Slatina nad Zdobnicí včetně vyhotovení úplného znění po vydání změny. 

ch) Vypracování „Plánu rozvoje sportu obce Slatina nad Zdobnicí“ na období 2022 – 2032
a pověřuje zastupitele, členy jednotlivých spolků k doplnění jeho návrhu.
i) Vypracování nové OZV o odpadech s platností od 01/01/2022 a pověřuje starostu obce
k její předložení zastupitelstvu na příštím zasedání ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/2021/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 21/2021/3
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2021 číslo Z/11
v příjmech a ve výdajích ke dni 23/09/2021
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/2021/3 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku