Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 22/2017

Na 22. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 14. září 2017 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 22/2017/1

Zastupitelstvo schvaluje:

a) Prodej pozemku parcelní číslo 3431/1 o výměře 359 m2, vzniklého dle GP 742-60/2017 v katastrálním
území Slatina nad Zdobnicí a ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 22.710,- Kč a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu příslušných smluv.

b) Prodej pozemku parcelní číslo 3431/2 o výměře 354 m2, vzniklého dle GP 742-60/2017 v katastrálním
území Slatina nad Zdobnicí a ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 22.413,- Kč a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu příslušných smluv.

c) Prodej pozemku parcelní číslo 3431/6 o výměře 282 m2, vzniklého dle GP 742-60/2017 v katastrálním
území Slatina nad Zdobnicí a ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 18.145,- Kč  a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu příslušných smluv.

d) Prodej pozemku parcelní číslo 1945/2 o výměře 554 m2 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí
a ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 134.068,- Kč a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2017/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 22/2017/2

Zastupitelstvo schvaluje:

a) Příjem dotace na dopravní automobil pro obecní jednotku požární ochrany JPOIII od Ministerstva
vnitra České republiky a Královéhradeckého kraje a
vyčlenění finančních prostředků na doplatek
dopravního automobilu v rámci programu HZS ČR - dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018
a úhradu tohoto doplatku jako rozdíl mezi cenou pořizovaní a získanou dotací
.

b) Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele opravy chodníku a opěrné zdi při silnici III/3195
u č.p. 203 a podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje
prostřednictvím a dle nabídky společnosti Profesionálové a.s. (IČ:28806123) ze dne 07/08/2017.

c) Přijetí části dotace od MŠMT reg. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004830-01 z Operačního
programu Věda, vývoj a vzdělávání s názvem „Slatina nad Zdobnicí – asistent“ pro školního
asistenta mateřské škole ve výši 157.274,40,- Kč a zvýšení rozpočtu pro Základní školu a Mateřskou
školu Slatina nad Zdobnicí pro tento rok o částku 157.274,40 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2017/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 22/2017/3

Zastupitelstvo schvaluje:

a) Dodavatele zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu
„Realizace úspor energií tělocvičny při ZŠ ve Slatině nad Zdobnicí“  Ing. arch Karla Schmieda
(IČ: 45986771) za cenu 486.500,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

b) Dodavatele zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu
„Realizace úspor energií Obecního úřadu ve Slatině nad Zdobnicí“ Ing. arch Karla Schmieda
(IČ: 45986771) za cenu 620.800,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

c) Dodavatele tepelných čerpadel včetně příslušenství do tělocvičny základní školy ve Slatině
nad Zdobnicí č.p. 45 společnost IVT Náchod s.r.o. (IČ: 02750953) za cenu 486.480,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2017/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 22/2017/4

Zastupitelstvo schvaluje:

a) Smlouvu o výpůjčce číslo 9/50/17/0170/Dv/N se Správou silnic Královéhradeckého kraje na část
silnice číslo III/3195 parcelní číslo 2304/1 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí o výměře
200 m2 po dobu výstavby chodníku a opěrné zdi.

b) Umístění dopravní značky „Zákaz stání“ u budovy Obecního úřadu ve Slatině nad Zdobnicí
č.p. 198 a pověřuje starostu obce k jejímu zajištění.

c) Žádost občana s trvalým bydlištěm mimo Rychnov nad Kněžnou o byt v Domě s pečovatelskou
službou v Rychnově nad Kněžnou a „Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi Obcí Slatina
nad Zdobnicí a Sociálními službami města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.“

d) Zapojení Obce Slatina nad Zdobnicí do projektu „Ručně malovaná mapa“ společnosti CBS
Nakladatelství s.r.o. (IČ:
24804584) za cenu 6.490,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
k podpisu příslušných smluv.

e) Výjimku z počtu žáků v základní škole ve Slatině nad Zdobnicí ze 153 na 144 žáků
v 9 třídách ve školním roce 2017/2018.

f) Nařízení obce číslo 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Dotaz ohledně komunikace Na Pasekách a pověřuje starostu obce k jeho prošetření ve spolupráci
s Policií a Odborem životního prostředí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2017/4 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 22/2017/5

Zastupitelstvo schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2017 číslo 9 v příjmech
a číslo 9 ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2017/5 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku