Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 22/2021

Na 22. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
chválilo zastupitelstvo obce dne 15. prosince 2021 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 22/2021/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2021 o místním poplatku
a odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, platnou
od 01/01/2022 a pověřuje starostu a místostarostu obce
k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování: Pro 17 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2021/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 22/2021/2

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Nájemné a poplatek za služby z hrobového místa na hřbitově
ve Slatině nad Zdobnicí ve výši 500,- Kč na 10 let za jedno
hrobové místo a 1.000,- Kč na 10 let za dvojhrob.
Od poplatku jsou osvobozeny válečné a kněžské hroby.
b) Bere na vědomí zjištění dílčího přezkoumání hospodaření
obce Slatina nad Zdobnicí Královéhradeckým krajem
ze dne 10/11/2021.
c) Vnitřní předpis číslo 01/2021 „Příkaz k provedení řádné
inventarizace majetku a závazků ke dni 31/12/2021“ a vnitřní
předpis číslo 02/2021 „Plán inventur pro rok 2021“.
d) Využití komunikačního systému „Česká obec“ na rok
od společnosti Urbicus s.r.o. (IČ:01971140) za cenu 8 tis.
Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.
e) Vypracování pasportu dopravního značení a pasportu
komunikací ve Slatině nad Zdobnicí panem Ing. Fleglem
Jaroslavem (IČ:45546525) za cenu 38.800,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2021/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 22/2021/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočet obce Slatina nad Zdobicí na rok 2022 jako přebytkový.
V příjmech 17.020.000,- Kč, ve výdajích 12.430.000,- Kč a jako
závazné ukazatele paragrafy.
b) žádost o dotaci, dotaci ve výši 25.000,- a uzavření veřejnoprávní
smlouvy v roce 2022 se spolky: Sbor dobrovolných hasičů Slatina
nad Zdobnicí IČO: 67439152, Myslivecký spolek Slatina  - Rybná,
z.s. IČO: 48612278, Základní organizace ČSŽ Slatina nad Zdobnicí
IČO: 04618521, TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí IČO: 48616168 a
žádost o dotaci, dotaci ve výši 10.000,- a uzavření veřejnoprávní
smlouvy v roce 2022 se spolky: Spolek důchodců obce Slatina
nad Zdobnicí, Český svaz včelařů, z.s., základní organizace
Pěčín/Slatina IČO: 60886234 a žádost o dotaci, dotaci ve výši
5.000,- a uzavření veřejnoprávní smlouvy v roce 2022 se spolkem
Centrum Orion, z.s. IČO:68246901.
c) Dar ve výši 40.000,- Kč pro MUDr. Tomáše Mertlíka (IČ: 46457879)
na krytí nákladů a rozvoj vybavenosti a služeb ordinace dětského lékaře
ve Slatině nad Zdobnicí a dar ve výši 10.000,- Kč pro Domácí hospic
Setkání, o.p.s (IČ: 02305291) na krytí nákladů této obecně prospěšné
společnosti a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2021/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 22/2021/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok
2021 číslo Z/15 v příjmech a ve výdajích ke dni 15/12/2021.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/2021/4 bylo schváleno.

 

Zapsal: Tůma Petr Mgr.

Tisk článku