Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 23/2017

Na 23. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 4. prosince 2017 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 23/2017/1

Zastupitelstvo schvaluje:
Nákup pozemku parcelní číslo 204/42 (druh pozemku: orná půda) o výměře 5373 m2,
vzniklého dle GP číslo 754-74/2017 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí 
od majitele pozemku za celkovou cenu 940.275,- Kč a pověřuje starostu obce 
k uzavření a podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/2017/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 23/2017/2

Zastupitelstvo schvaluje:
a) Pana Martina Michaličku jako zástupce zřizovatele do školské rady
Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí.

b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu Předcházení
vzniku „BRKO“ v obcích Mikroregionu Rychnovsko a pověřuje starostu
obce k jeho podpisu.

c) Připojení Obce Slatina nad Zdobnicí k „Prohlášení zástupců obcí a
dobrovolných svazků obcí k zákonu číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění zákona číslo 14/2017 Sb.“ ze dne 26/10/2017, iniciovanému
Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.

d) Dodavatele na rekonstrukci chodníku při silnici III/3195 podél
č. p. 203 společnost MATEX HK s.r.o. (IČ:25968807) za cenu 1.388.999,- Kč
bez DPH s realizací do konce srpna 2018 a pověřuje starostu obce
k podpisu příslušných smluv.

e) Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností od 01/01/2018.

f) Možnost starostovi obce v průběhu období mezi veřejnými zasedáními
upravovat rozpočet obce, tedy provádět jednotlivá rozpočtová opatření
do výše 500 tis. Kč, i pokud tyto změny vyvolají další nároky na finanční
prostředky obce. Zastupitelstvo si zároveň vyhrazuje právo na informaci
o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty
na nejbližším zasedání zastupitelstva.

g) Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě číslo 435 o pachtu pozemků a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.

h) Změnu v odměňování členů zastupitelstva v souladu s novým nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
o výši odměn zastupitelů územně správních celků s ohledem ke zrušení stávajícího nařízení.
Změny budou platit od 1.1.2018 v níže uvedené výši hrubé mzdy: zastupitelé, členové výborů
komisí: 650,- Kč, zastupitelé, kteří vykonávají funkci předsedů výborů a komisí: 1.350,- Kč
a místostarosta: 4.200,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/2017/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 23/2017/3

Zastupitelstvo schvaluje:
Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2017 číslo 15 
v příjmech a číslo 15 ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/2017/3 bylo schváleno.

 

 

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku