Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 24/2017

Na 24. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 14. prosince 2017 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 24/2017/1
Zastupitelstvo schvaluje:

a) Prodej pozemku parcelní číslo 2303/6 v katastrální území Slatina nad Zdobnicí
o rozloze 307 m2 (druh pozemku: ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina nad
Zdobnicí, vzniklý dle GP číslo 751-78/2017 z pozemku parcelní číslo 2303/4 a
2295/1 za cenu 20.670,- Kč a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu příslušných smluv.

b) Prodej pozemku parcelní číslo 2155/3 v katastrální území Slatina nad Zdobnicí
o rozloze 45 m2 (druh pozemku: ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina nad
Zdobnicí, vzniklý dle GP číslo 752-79/2017 z pozemku parcelní číslo 2155/1
za cenu 4.718,- Kč a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu příslušných smluv.

c) bezúplatnou směnu pozemků parcelní číslo 2155/4 o výměře 43 m2, který vznikl
dle GP číslo 752-79/2017 oddělením od pozemku parcelní číslo 2155/1 v k.ú.
Slatina nad Zdobnicí ve vlastnictví Obce Slatina nad Zdobnicí za pozemek parcelní
číslo 2158/2 o výměře 43 m2
a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/2017/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 24/2017/2
Zastupitelstvo schvaluje:

Vnitřní předpis číslo 01/2017 – Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků
obce ke dni 31/12/2017 a vnitřní předpis číslo 02/2017 – Plán inventur pro rok 2017.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/2017/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 24/2017/3
Zastupitelstvo schvaluje:

a) Střednědobý výhled rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na roky 2019 – 2023.

b) Směrnici „Poskytování a účtování cestovních náhrad a stravného“

c) Ukončení „Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků“
s Městem Rokytnice v Orlických horách.

d) Uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků“
s Městem Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

e) Žádost Královéhradeckému kraji o změnu/prodloužení doby realizace projektu
„Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
17RRD03-0009“ na tvorbu nového územního plánu obce do 31/01/2019.

f) Smlouvu o výpůjčce a darovací smlouvu číslo 1 až 80 na kompostéry o objemu
1064 litrů po dobu udržitelnosti projektu, nejméně však do 30/06/2023 a pověřuje
starostu obce k jejich podpisu.

g) Dokument MAP – „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov
nad Kněžnou“- registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/2017/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 24/2017/4
Zastupitelstvo schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2017 číslo 16
v příjmech a číslo 16 ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/2017/4 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 24/2017/5
Zastupitelstvo schvaluje:

a) Rozpočet obce Slatina nad Zdobicí na rok 2018 jako přebytkový. V příjmech
13.699.500,- Kč, ve výdajích 13.526.000,- Kč a jako závazné ukazatele paragrafy.

b) žádost o dotaci, dotaci ve výši 25.000,- a uzavření veřejnoprávní smlouvy v roce
2018 se spolky: Myslivecký spolek Slatina  - Rybná, z.s. IČO: 48612278, Sbor
dobrovolných hasičů Slatina nad Zdobnicí IČO: 67439152, Základní organizace
ČSŽ Slatina nad Zdobnicí IČO: 04618521, TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí IČO:
48616168 a žádost o dotaci, dotaci ve výši 10.000,- a uzavření veřejnoprávní
smlouvy v roce 2018 se spolky: Spolek důchodců obce Slatina nad Zdobnicí, Český
svaz včelařů, z.s., základní organizace Pěčín/Slatina IČO: 60886234 a žádost o dotaci,
dotaci ve výši 5.000,- a uzavření veřejnoprávní smlouvy v roce 2018 se spolkem
Běžíme.cz z.s. IČO: 04056817 a spolkem Centrum Orion, z.s. IČO:68246901.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/2017/5 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku