Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 25/2018

Na 25. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 13. března 2018 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 25/2018/1
Zastupitelstvo schvaluje:

a) Prodej pozemku parcelní číslo 2295/2 o výměře 279 m2 v katastrálním území
Slatina nad Zdobnicí ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí za cenu 33.550,- Kč
a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu příslušných smluv.

b) Prodej pozemku parcelní číslo 3431/5 o výměře 296 m2 v katastrálním území
Slatina nad Zdobnicí ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí, vzniklý dle GP číslo
742-60/2017 z pozemku parcelní číslo 3431 za cenu 18.975,- Kč a pověřuje starostu
obce k uzavření 
a podpisu příslušných smluv.

c) Nákup pozemku parcelní číslo 3431/6 o výměře 282 m2 v katastrálním území
Slatina nad Zdobnicí za cenu 18.145,- Kč a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2018/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 25/2018/2
Zastupitelstvo schvaluje:

a) Zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí, z 35 na 45 s účinností
od 1. 9. 2018 a podání žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení.

b) Zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny - výdejny, jejíž
činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí, z 37 na 51
s účinností 
od 1. 9. 2018 a podání žádosti o provedení této změny v rejstříku škol
a školských zařízení.

c) Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 18_SOP_01_4121382348 pro č.parc.
338 ve Slatině nad Zdobnicí 
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

d) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou s Královéhradeckým krajem
na rok 2018 
za celkem11.831 Kč a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2018/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 25/2018/3
Zastupitelstvo schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2018 číslo RO/201
v příjmech a ve výdajích a rozpočet na rok 2018 jako schodkový.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2018/3 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku