Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 25/2022

Na 25. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 5. září 2022 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 25/2022/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Nevyužít inzerci v Orlickém týdeníku v ceně 10.000,- Kč s postupným čerpáním.

b) Uzavření Kupní smlouvy číslo E617-S se Správou železnic, státní organizace (IČ:70994234)
na prodej pozemku parcelní číslo 4720/2 o výměře 3 m2 a pozemku parcelní číslo 4720/3
o výměře 2 m2 ve vlastnictví Obce Slatina nad Zdobnicí, které vznikly na základě geometrického
plánu číslo 839-8/2022 oddělení od parcely číslo 4720/1 za celkovou cenu 1.000,- Kč.
Vše v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu
příslušných smluv a dokumentů 

c) Uzavření Dodatku číslo 4/2022 ke Smlouvě o pronájmu sítě televizních kabelových rozvodů
s nájemcem KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. (IČ:48150029) a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

d) Žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí o navýšení příspěvku
obce na provoz ve výši 224.035,- Kč a na mzdy ve výši 86.065,- Kč pro tuto příspěvkovou organizaci
a navýšení rozpočtu obce o tuto částku ve výdajích roku 2022.

e) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. VI-12-2024271 SOBS VB/2 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2022/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 25/2022/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2022 číslo Z11
ve výdajích ke dni 05/09/2022.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2022/2 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku