Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 26/2018

Na 26. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 28. března 2018 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 26/2018/1

Zastupitelstvo schvaluje:

Vítěze výběrového řízení „Slatina nad Zdobnicí – Dopravní automobil“

společnost TECHSPORT, s.r.o. IČ:25524135, dodávku dopravního

automobilu pro obecní jednotku požární ochrany Ford Tranzit Kombi

L2 350 touto společností za cenu 837.200,- Kč bez DPH dle schválených

technických podmínek a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 26/2018/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 26/2018/2

Zastupitelstvo schvaluje:

a) Přijetí části dotace od MŠMT reg. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004830-01

z Operačního programu Věda, vývoj a vzdělávání s názvem

„Slatina nad Zdobnicí – asistent“ pro školního asistenta mateřské škole

ve výši 104.849,60 Kč a zvýšení rozpočtu pro Základní školu a Mateřskou

školu Slatina nad Zdobnicí pro tento rok o částku 104.849,60 Kč.

b) Nabídku společnosti DABONA s.r.o. IČ:64826996 na podání žádosti

o dotaci z OPŽP, administraci výběrového řízení a dotační management

za cenu 108.900,- Kč s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu

příslušných smluv.

c) Podání žádosti o dotaci na akci “Tělocvična ZŠ Slatinanz“ z Operačního

programu Životní prostředí prioritní osy 5: Energetické úspory specifický

cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití

obnovitelných zdrojů energie a pověřuje starostu obce k podpisu

příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 26/2018/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 26/2018/3

Zastupitelstvo schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2018

číslo RO/202 v příjmech a ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 26/2018/3 bylo schváleno.

 

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku