Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 29/2018

Na 29. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 20. září 2018 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 29/2018/1

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Nákup pozemku parcelní číslo 2313/2 v k.ú  Slatina nad Zdobnicí, který
  vznikl z pozemku číslo 2313 na základě GP číslo 733-107/2017 za cenu
  110.000,- Kč od majitele pozemku Správa železniční dopravní cesty,
  státní organizace (IČ:70994234) a pověřuje starostu obce
  k podpisu příslušných smluv.
 2. Nákup pozemků parcelních čísel 2067/1, st. 17, 2045/23 a 2067/2 v k.ú.
  Slatina nad Zdobnicí za celkovou cenu 802.200,- Kč a pověřuje starostu
  obce k podpisu příslušných smluv.
 3. Prodej pozemku parcelní číslo 1732/1 o výměře 251 m2, který vznikl na základě
  GP číslo 761-49/2018 za cenu 13.413,- Kč a pověřuje starostu obce
  k podpisu příslušných smluv.
 4. Prodej pozemku parcelní číslo 2177/2 o výměře 187 m2 a pozemku parcelní číslo
  2177/3 o výměře 28 m2, které vznikly na základě GP číslo 761-49/2018 za celkovou
  cenu 12.123 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.
 5. Prodej pozemku parcelní číslo 4756/1 o výměře 182 m2, který vznikl na základě
  GP číslo 756-196/2018 za celkovou cenu 10.719,- Kč a pověřuje starostu obce
  k podpisu příslušných smluv.
 6. Prodej pozemku parcelní číslo 4756/2 o výměře 273 m2, který vznikl na základě
  GP číslo 756-196/2018 za celkovou cenu 15.879,- Kč a pověřuje starostu obce
  k podpisu příslušných smluv.

 

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/2018/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 29/2018/2

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2009145/VB/1,
  Slatina n.Z., pč.p. 4120, Mazura-přípojka kN s oprávněným ČEZ Distribuce a.s.
  (IČ:24729035) a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
 2. Opravu obecní komunikace parcelní číslo 4445 v délce 700 metrů společností
  Opravex s.r.o. (IČ:04943490) za cenu 200 tis. Kč bez DPH.
 3. Příspěvek na zajištění osobní asistence pro Centrum Orion, z.s. (IČ:68246901)
  v roce 2019 ve výši 10 tis. Kč a pověřuje starostu obce jeho zahrnutím do návrhu
  rozpočtu na rok 2019 a k podpisu příslušných smluv.

 

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/2018/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 29/2018/3

Zastupitelstvo schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2018 číslo RO/205
v příjmech a ve výdajích.

 

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/2018/3 bylo schváleno.

 

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku