Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 3/2023

Na 3. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 14. března 2023 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 3/2023/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Koupi pozemkové parcely číslo 1729/14 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí o výměře 21 m2, která vznikla
na základě GP číslo 840-26/2022 oddělení od parcely číslo 1729/6, 
za celkovou cenu 10.500,- Kč a pověřuje
starostu obce k podpisu příslušných smluv
a dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 3/2023/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 3/2023/2
a) Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slatina nad Zdobnicí
za rok 2022 s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

b) Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. 435 o pachtu pozemků se společností ZBOBNICE a.s. (IČ:48173291)
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

c) Dotaci Královéhradeckému kraji ve výši 18.123,- Kč na úhradu ztráty z provozování dopravní obslužnosti
nad rámec dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou dopravou v období
11/12/2022 – 09/12/2023 a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.

d) Dodavatele projektu „Kanalizace a ČOV Slatina nad Zdobnicí – I. etapa“ společnost Východočeská projekční s.r.o.
(IČ:08725861) za cenu 1.149.000,- Kč bez DPH, podání žádosti o dotaci na tento projekt Královéhradeckému kraji
z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod – 23ZPD09“
společností Profesionálové a.s. (IČ:28806123) za cenu 25.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu
příslušných smluv a dokumentů.

e) Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
f) Pořízení územní studie dle §30 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
(Stavební zákon) pro využití zastavitelné plochy pro venkovské bydlení v rodinných domech označené Z22, vymezené
Územním plánem Slatina nad Zdobnicí 
(vydaném dne 19.12.2019 s účinností od 4.1.2020) jako plochy, ve které je
prověření změn jejího využití územní studií podmínkou pro rozhodování a žádost obce o pořízení územní studie
u odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, tj. uplatnění této žádosti v souladu
s §6 odst. 1) písm. c) Stavebního zákona u příslušného úřadu územního plánování. Územní studii vypracuje
Ing. Arch. Michaela Dejdarová (IČ: 71407014) za cenu 100.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

g) Dodávku a montáž čtyř kusů stojanů na plakáty panem Hájkem Jiřím (IČ:62044753) za cenu 115.530,80 Kč s DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.

h) Dodávku a montáž modřínových svodidel podél obecní komunikace parcelní číslo 2170/5 v délce 100  m
panem Hájkem Jiřím (IČ:62044753) za celkovou cenu 281.688,- Kč s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu
příslušné smlouvy.

ch) Komunikace parcelní číslo 2172 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí se nebude přesouvat a možnost
instalace dopravní značky omezující vjezd vozidlům nad 3,5 tuny projedná starosta obce s Městským úřadem
v Rychnově nad Kněžnou a Policií ČR.

i) Opravu obecní komunikace číslo 4840 a 4879 štěrkem a drtí a pověřuje starostu obce k zajištění této opravy
v roce 2023. Obecní pozemek parcelní číslo 1781 v katastrálním území Kameničná nebude nabízen k prodeji.

j) Uzavření Dohody o provedení práce na rok 2023 se zastupiteli Brokeš Jan, Lebruška Jakub Ing. a Syrovátka
Jaroslav k zajištění provozu obecní jednotky požární ochrany 
a se zastupitelkou Marcelou Lasákovou pro spolupráci
s katastrálním úřadem v Rychnově 
nad Kněžnou a pověřuje starostu obce k jejich podpisu.
k) Navýšení částky na opravu „dolní hasičárny“ o 30 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2023/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 3/2023/3
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2023 číslo Z/2 v příjmech
a ve výdajích ke dni 14/03/2023.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2023/3 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku