Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 4/2019

Na 4. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 5. února 2019 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 4/2019/1
Zastupitelstvo schvaluje:
Výběr dodavatele na akci s názvem „Tělocvična Slatinanz“. Vybraným dodavatelem 
se stává společnost STAPROM CZ, spol. s r.o. se sídlem Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník,
IČ: 26799375 za cenu 7.794.996,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu 
Mgr. Petra Tůmu k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem a bere na vědomí měsíční 
harmonogram prací včetně odhadovaného platebního kalendáře, který byl předložen 
polečností STAPROM CZ, spol. s r.o.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2019/1 bylo schváleno.

Usnesení číslo 4/2019/2
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství.

b) Vyhlášení zadávacího řízení na zakázku “Zasíťování 15-ti stavebních parcel v obci
Slatina nad Zdobnicí“ společností Profesionálové, a.s. (IČ:28806123) za cenu 35.000,-
bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2019/2 bylo schváleno.

Usnesení číslo 4/2019/3
Zastupitelstvo obce schvaluje dar na účast v Mistrovství ČR v autokrosu pro rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 8 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2019/3 nebylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku