Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 5/2015

Na 5. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 26. března 2015 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 5/2015/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Pořadí priorit s ohledem na potřeby vlastníků k zajištění postupu realizace společných zařízení
vyplývající ze schváleného návrhu KoPÚ Slatina nad Zdobnicí takto:

1) Protipovodňová opatření k ochraně obce a majetku obyvatel – poldr rozdělený na stavební
objekty: hráz, základová výpust a bezpečnostní přeliv s průlehem (hráz parc. č. 3553, zátopa
parc. č. 3558, průleh OP1 parc. č. 3387)

2) Cestu C14 a  - polní cesta kolem „Borku“ k „Letišti“ parc. č. 4657

3) Cestu C12 + příkop OP2- polní cesta od „Střediska“ parc. č. 4645

4) Cestu C37 + KZ6 – polní cesta a krajinná zeleň na RD „Na Rybízovně“ ke „Kubovně“

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2015/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 5/2015/2

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo číslo 2/2015 k projektu „Energetické úspory – ZŠ Slatina nad Zdobnicí“
s panem Tomášem Kozlem, se sídlem Mistrovice 222, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ:72844078 a 
Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo číslo 1/2015 k projektu „Energetické úspory – MŠ Slatina nad Zdobnicí“
s panem Václavem Daňkem – Laguna, se sídlem Masarykovo náměstí 3, 517 01 Solnice, IČ: 41250257.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2015/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 5/2015/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zhotovitele opravy hrobu Marie Hübnerové na Olšanských hřbitovech, oddělení 5-10-57 společnost
Kamenictví Obelisk s.r.o., se sídlem Božanovská 1581, 193 00 Praha 9, IČ: 28701827 a pověřuje
starostu obce k podepsání příslušné smlouvy o dílo za cenu 66.739,- Kč bez DPH s termínem
dokončení do 30/06/2015.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2015/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 5/2015/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Prodej obecních pozemků v katastru obce Slatina nad Zdobnicí parc. číslo 2175/3 za cenu
10.626.,- Kč, parc. číslo 1743/5 za cenu 7.633,- Kč a venkovní úpravy (zemní sklep) za cenu
10.270,- Kč panu Křenu Vladimírovi (narozen 1960), bytem Slatina nad Zdobnicí 240 a
pověřuje starostu obce k podepsání příslušné smlouvy.

b) Starosta obce seznámí pana Mazuru Luboše o podmínkách možného prodeje části parcely
číslo 2238/2.

c) Nákup lesního pozemku parc. číslo 1690 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí o rozloze
5409 m2 za cenu 62.500,- Kč od pana Tázlara Radka (narozen 1979), bytem Švestková 1965,
508 01 Hořice.

d) Dodavatele na druhou část opravy místní komunikace p.č. 2141/1, 2141/4, 2141/6 a 2141/7
společnost STAVITELSTVÍ DS s.r.o. IČ: 25932381 za cenu 168.442,50 Kč bez DPH a
zplnomocňuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.

e) Dodavatele opravy místní komunikací parc.č.2170/5,2170/1 a mostku na komunikaci
parc. č. 2205/1  společnost STAVITELSTVÍ DS s.r.o. IČ: 25932381 za celkovou cenu
846.745,30 Kč bez DPH a zplnomocňuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.

f) Přistavení kontejneru na biodpad pro občany obce od společnosti ZDOBNICE a.s.
v průběhu měsíce června 2015 a jeho vývoz na skládku Technických služeb Žamberk.

g)Geologický průzkum na pozemku parc.číslo 2304/1 v části plánované opěrné zdi u č.p.203,
který zajistí starosta obce.

h) Dodávku elektrotechnického zařízení na rozvody kabelové televize a internetu v lokalitě
„Na Rybízovně“ od společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ S.R.O., se sídlem Ruská 8,
101 00 Praha 10, IČ: 48150029 za cenu 100.616,- Kč bez DPH s výkopovými pracemi,
které provede pan Karel Nuc, bydliště K Orlici 162, 517 43 Potštejn, IČ:12946419 za cenu
40 tis. bez DPH a pověřuje starostu k podepsání příslušných smluv.

i) Smlouvu č. 14195073 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci
„Energetické úspory – MŠ Slatina nad Zdobnicí“ a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

j) Žádost Obce Slatina nad Zdobnicí o převod parcely číslo 2304/17 o rozloze 187 m2
v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí od Královéhradeckého kraje, kde si dárce vyhrazuje
k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi
stranami na dobu 10 let od podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze
po předchozím písemném souhlasu dárce a pověřuje starostu k podpisu této žádosti a příslušných smluv.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Prodej akcií Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí a.s. ve vlastnictví obce.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2015/4 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 5/2015/5

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2015 číslo 4

v příjmech i ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2015/5 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

 

Tisk článku