Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 5/2019

Na 5. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 29. dubna 2019 tato usnesení:

Usnesení číslo 5/2019/1
Zastupitelstvo schvaluje:
Technickým dozorem při realizaci akce názvem „Tělocvična Slatinanz“
pana Obsta Bohuslava Dis. IČ:74162225 za cenu 168.000,- Kč
a koordinátorem BOZP na této akci pana Klimenta Zdeňka
IČ:13558609 za cenu 41.000,- Kč zároveň pověřuje starostu
obce k podpisu příslušných smluv.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2019/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 5/2019/2
Zastupitelstvo schvaluje:
Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury –
kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí
na období 2019 až 2028 ve výši 190.540,- Kč ročně, založení fondu
obnovy kanalizace v majetku Obce Slatina nad Zdobnicí, bere
na vědomí výši stočného za rok 2019 ve výši 7,- Kč s DPH za 1 m3
a pověřuje starostu obce spolu s finanční komisí obce k přípravě
výběrového řízení na projektovou dokumentaci realizace nové
kanalizace s čistírnou odpadních vod v obci.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2019/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 5/2019/3
Zastupitelstvo schvaluje:
a) Darovací smlouvu Hasiči 132/2018 na dar ve výši 40.000,- Kč
od Nadace AGROFERT (IČ: 24188581) na část elektrického
navijáku pro obecní jednotku požární ochrany a uzavření dohod
o provedení práce se všemi členy jednotky požární ochrany do 30/06/2019.
b)Vyhlášení výběrového řízení na projekt a dodavatele přechodu
objektu Základní školy ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 45 z vysokého
napětí na nízké dle podmínek od ČEZ Distribuce a.s.
c) Dodavatele na rekonstrukci chodníků kolem obecního hřbitova,
včetně přístupového schodiště se zábradlím a místa pro napouštění
vody pana Hájka Jiřího (IČ: 62044753) za cenu 416.173,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv.
d) Demolici obecního objektu č.p. 115 společností Evaluos stav s,r,o,
(IČ: 06585329) za cenu 450.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu
příslušných smluv.
e) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou. Linka číslo 700982 za cenu
10.066,- Kč za rok 2019.
f) Pověřuje starostu obce odpovědět na žádost za dne 25/03/2019
o vyasfaltování obecní komunikace parcelní číslo 4840 s tím, že se
jedná o soukromou iniciativu a obec se na tom nebude podílet.
g) Vyrozumění projektanta rekonstrukce krajské komunikace
číslo III/3128 k rozšíření krajnice u č.p. 77 ve Slatině nad Zdobnicí.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2019/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 5/2019/4
Zastupitelstvo schvaluje:
Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí pro rok
2019 číslo Z/3 v příjmech a Z/3 ve výdajích ke dni 29/04/2019.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2019/4 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku