Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 6/2015

Na 6. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 29. dubna 2015 tato usnesení:

Usnesení číslo 6/2015/1
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Prodej pozemkové parcely číslo 204/11 a 204/33 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí o celkové výměře 992 m2
za 420,- Kč za 1 m2 celkem za 416.640,- Kč manželům Stanislavu Hynkovi (narozen 1984) a
Petře Hynkové (narozena 1977), oba bytem 517 56 Slatina nad Zdobnicí 241 a pověřuje starostu
k podepsání kupní smlouvy a smlouvy o úschově peněz do převodu pozemku u schovatele STAIKA

rychnovská realitní kancelář, v.o.s. (IČ:48155900)

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2015/1 bylo schváleno.

Usnesení číslo 6/2015/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Smlouvu č. 14229583 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci
„Energetické úspory – ZŠ Slatina nad Zdobnicí“ a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2015/2 bylo schváleno.

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku