Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 7/2015

Na 7. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 25. června 2015 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 7/2015/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Celoroční hospodaření Obce Slatina nad Zdobnicí a Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy Krajského úřadu Královehradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření k nápravě: uvedené nedostatky budou odstraněny do 31/12/2015 a informace o splnění těchto opatření bude podána Krajskému úřadu Královehradeckého kraje do 31/01/2016.
  2. Účetní závěrku Obce Slatina nad Zdobnicí za rok 2014.
  3. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí.
  4. Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2014. Příspěvková organizace dosáhla za rok 2014 zlepšeného hospodářského výsledku po zdanění z hlavní činnosti ve výši 108 794,78 Kč. V doplňkové činnosti bylo za rok 2014 dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 32 455,18 Kč.
  5. Přesun dosaženého hospodářského výsledku v částce 32 455,18 Kč Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí z doplňkové činnosti do rezervního fondu této příspěvkové organizace. Rovněž zastupitelstvo obce ukládá proúčtovat schválený přesun do 30/06/2015.
  6. Ponížení příspěvku na neinvestiční náklady pro Základní školu a Mateřskou školu ve Slatině nad Zdobnicí na rok 2015 o částku zlepšeného hospodářského výsledku této příspěvkové organizace ve výši 108 794,78 Kč.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2015/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 7/2015/2

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Příjem dotace na energetické úspory ZŠ (č.p. 45) a MŠ (č.p. 270) ve Slatině nad Zdobnicí v celkové výši
6.414.120,- Kč a navýšení výdajů na tyto projekty o 7.664.000,- Kč. O tyto položky bude upraven rozpočet
roku 2015.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2015/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 7/2015/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Provedení opravy hrobu herečky Marie Hübnerové, výrobu nerezové pamětní desky ke 150-tému výročí
jejího narození, program „Slatinské pouti“ a navýšení rozpočtu obce na obnovu kulturní památky
o 9.750,- Kč ve výdajích na rok 2015.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2015/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 7/2015/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Dar panu Páralu Josefovi (narozen 1939) bytem Slatina nad Zdobnicí č.p. 64 a to pozemek číslo 2295/5 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí, který vznikl oddělením od parcely číslo 2295/1 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí na základě GP číslo 679-100/2014 o výměře 134 m2, úhradu všech poplatků vzniklých převodem tohoto pozemku obcí Slatina nad Zdobnicí a pověřuje starostu obce podepsáním darovací smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2015/4 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 7/2015/5

Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Místo pro uzavírání občanských obřadů č. p. 4 ve Slatině nad Zdobnicí na stavební parcele st. 210
a přilehlé parcely k tomuto číslu popisnému v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí.

b) Dar 5 tis. Kč na zajištění Běhu a pochodu přes Vlčí jámu v roce 2015 spolku Běžíme.cz z.s. IČ:04056817
se sídlem 517 56 Slatina nad Zdobnicí 167 a pověřuje starostu obce k podepsání darovací smlouvy.

c) Příspěvek na jednu novou přípojku Kabelové televize na stavebních parcelách „Na Rybízovně“ ve výši
3.500,- Kč bez DPH od nově připojeného uživatele obci Slatina nad Zdobnicí.

d) Dodavatele na opravu obecních komunikací STAVITELSTVÍ DS s.r.o. Mírová 1446 Rychnov nad Kněžnou IČ:25932381 v celkové výši 1.243.509,- Kč s DPH a pověřuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.

e) Příspěvek 500,- Kč Euroregionu Glacensis na „Cyklobusy do Orlických hor 2015“ a pověřuje starostu k podepsání příslušné smlouvy.

f) Dar 1.000,- Kč o.p.s. Zevnitř ven na produkci filmu Loupežník v rámci kulturní akce „Pátá liga fest“ dne 25/07/2015 a pověřuje starostu podepsáním příslušné smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2015/5 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 7/2015/6

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2015 číslo 6 v příjmech i ve výdajích
a rozpočet obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2015 jako schodkový.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2015/6 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku