Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 9/2019

Na 9. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí 
schválilo zastupitelstvo obce dne 19. prosince 2019 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 9/2019/1

Zastupitelstvo schvaluje:

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 6/2018 včetně změnových listů

číslo 1, 2 a 3, kterým dochází k navýšení celkové ceny díla o 1.482,- Kč

a Provozní řád tělocvičny při Základní škole ve Slatině nad Zdobnicí

č.p. 45 platný od 01/01/2020.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2019/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 9/2019/2

Zastupitelstvo schvaluje:

Prodej pozemkové parcely číslo 3431/3 o výměře 331 m2 v katastrální

území Slatina nad Zdobnicí a v majetku Obce Slatina nad za cenu

21.050,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv

a dokumentů.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2019/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 9/2019/3

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí, příslušné podle § 6 odst.

5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43

odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za použití § 171

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s § 35

odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  1. se seznámilo s předloženým návrhem územního plánu

Slatina nad Zdobnicí a s jeho odůvodněním,

  1. souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání územního

plánu a bere na vědomí stanovisko krajského úřadu,

  1. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo,

že návrh územního plánu Slatina nad Zdobnicí

není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně

plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem

řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se

stanoviskem krajského úřadu,

  1. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění textové

části územního plánu Slatina nad Zdobnicí,   

  1. vydává územní plán Slatina nad Zdobnicí formou opatření

obecné povahy č. 1/2019, které tvoří přílohu tohoto usnesení,

  1. ukládá starostovi obce panu Mgr. Petru Tůmovi zajistit

u projektanta – ŽALUDA, projektová kancelář, se sídlem

Železná 493/20, 110 00 Praha 1, čtyři vyhotovení územního

plánu Slatina nad Zdobnicí,

  1. ruší Územní plán obce Slatina nad Zdobnicí (vydán 29.6.2000,

nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce od 15.7.2000)

včetně Změny č. 1 ÚPO Slatina nad Zdobnicí (vydána 24.9.2009,

nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce od 9.10.2009).

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2019/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 9/2019/4

Zastupitelstvo schvaluje:

Obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2019 o místním poplatku ze psů

a Obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2019o místním poplatku z pobytu.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2019/4 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 9/2019/5

Zastupitelstvo schvaluje:

a) Vnitřním předpis číslo 01/2019 „Příkaz k provedení řádné inventarizace

majetku a závazků ke dni 31/12/2019“ Vnitřní předpis číslo 02/2019

„Plán inventur pro rok 2019“.

b) Žádost o pobytovou sociální službu – Domov pro seniory „PRO-SEN“

c) Smlouvu o dílo ev. č. 03/2021 se společností Lesprojekt Hradec Králové,

s.r.o. (IČ:2520205) na zpracování a zajištění schválení lesního hospodářského

plánu pro lesy ve vlastnictví obce o výměře 131 ha za cenu 77.290,- Kč

bez DPH, žádost o dotaci na zpracování nového lesního hospodářského

plánu od Ministerstva zemědělství ČR a pověřuje starostu obce k podpisu

příslušných smluv a dokumentů.

d) bezúplatný převod pozemků parcelní číslo 2304/18, ostatní plocha,

o výměře 16 m2 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí a pozemku

parcelní číslo 2304/19, ostatní plocha, o výměře 215 m2 v katastrálním

území Slatina nad Zdobnicí, které vznikly geometrickým plánem číslo

765-130/2018 oddělením od původního pozemku parcelní číslo 2304/1

v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí z majetku Královéhradeckého

kraje do majetku Obce Slatina nad Zdobnicí s touto omezující podmínkou:

Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných

nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let

ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude

řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem, v souladu

s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným

výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný

může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.

Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv

a dokumentů k této věci.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2019/5 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 9/2019/6

Zastupitelstvo schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2019 číslo

Z/13 v příjmech a Z/14 ve výdajích ke dni 19/12/2019.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2019/6 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 9/2019/7

Zastupitelstvo schvaluje:

a) Rozpočet obce Slatina nad Zdobicí na rok 2020 jako vyrovnaný.

V příjmech 22.742.000,- Kč, ve výdajích 22.742.000,- Kč a jako závazné

ukazatele paragrafy.

b) žádost o dotaci, dotaci ve výši 25.000,- a uzavření veřejnoprávní

smlouvy v roce 2020 se spolkem Myslivecký spolek Slatina  - Rybná, z.s.

 IČO: 48612278, žádost o dotaci, dotaci ve výši 25.000,- a uzavření

veřejnoprávní smlouvy v roce 2020 se spolky: Sbor dobrovolných

hasičů Slatina nad Zdobnicí IČO: 67439152, Základní organizace

ČSŽ Slatina nad Zdobnicí IČO: 04618521, TJ Sokol Slatina nad

Zdobnicí IČO: 48616168 a žádost o dotaci, dotaci ve výši 10.000,-

a uzavření veřejnoprávní smlouvy v roce 2020 se spolky: Spolek

důchodců obce Slatina nad Zdobnicí, Český svaz včelařů, z.s., základní

organizace Pěčín/Slatina IČO: 60886234 a žádost o dotaci, dotaci

ve výši 5.000,- a uzavření veřejnoprávní smlouvy v roce 2019 se

spolkem Centrum Orion, z.s. IČO:68246901.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2019/7 bylo schváleno.

 

 

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku