Usnesení ze zasedání

Usnesení číslo 9/2024

Na 9. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 13. února 2024 tato usnesení:

Usnesení číslo 9/2024/1
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) Vypracování projektové dokumentace na vrty pro tepelná čerpadla do budovy ZŠ Slatina nad Zdobnicí č.p. 45
a do budovy MŠ Slatina nad Zdobnicí č.p. 270 včetně hydrogeologického posouzení společností GEROTOP s.r.o.
(IČ:27277160) za celkovou cenu 101.640,- Kč 
s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů. 
b) Dokončení projektu teplovodního vytápění pro budovu ZŠ a MŠ panem Jindrákem Martinem (IČ:76169316)
za cenu 134.915,- Kč s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

c) Podání žádosti o poskytnutí podpory ze 37. výzvy Ministerstva životního prostředí  v rámci
„Operačního programu Životní prostředí“ na instalaci otopné soustavy a nový zdroj vytápění v budově ZŠ
Slatina nad Zdobnicí č.p. 45 a na instalaci otopné soustavy a nový zdroj vytápění v budově MŠ Slatina nad Zdobnicí
č.p. 270 prostřednictvím Ing. Davida Plíštila, 
Ph. D. (IČ:66992354) za celkovou cenu do 200.365,- Kč s DPH
(dle výše dotace) a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů. 

d) Vypracování projektové dokumentace elektroinstalace pro tepelná čerpadla do budovy ZŠ Slatina nad Zdobnicí
č.p. 45 a do budovy MŠ Slatina nad Zdobnicí č.p. 270 panem Kopsou Martinem Ing. (IČ:03339505) za celkovou
cenu 60.500,- Kč s DPH a pověřuje starostu obce 
k podpisu příslušných smluv a dokumentů. 
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2024/1 bylo schváleno.

Usnesení číslo 9/2024/2
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Dodavatele oddechového areálu „MASNA“ společnost REMING s.r.o. (IČ:47454687)za cenu 1.590.000,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu obce s podpisu příslušných smluv 
a dokumentů.
b) Dodavatele oken a dveří do dílen ZŠ ve Slatině nad Zdobnicí společnost Králíček Interiéry, s.r.o. (IČ:2513771)
za cenu 147.804,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.

c) Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou s Královéhradeckým krajem (IČ:70889546) na rok 2024 za cenu 19.535,- Kč a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.

d) Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva s ČR –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (IČ:69797111) číslo UZSVM/HNA/947/2024-HNAR
a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv
a dokumentů.
e) Výsledek přezkoumání hospodaření Obce Slatina nad Zdobnicí za rok 2023 Královéhradeckým krajem
s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2024/2 bylo schváleno.

Usnesení číslo 9/2024/3
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2024 číslo Z1 ve výdajích  ke dni 13/02/2024.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2024/3 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan