Obecně závazné vyhlášky
Tisk článku

Vyhláška číslo 2/2021

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí se na svém zasedání dne 18.03.2021 usnesením
č. 18/2021/2 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 
Stanovení části společného školského obvodu
Na základě uzavřené dohody obcí Kameničná, Pěčín, Rybná nad Zdobnicí a Slatina nad Zdobnicí
o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území obce Slatina nad Zdobnicí částí
kolského obvodu Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
čp. 45, zřízené obcí Slatina nad Zdobnicí.

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

Radovan Kubíček - místostarosta
Petr Tůma Mgr. - starosta

 

    

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19/03/2021

Sejmuto z úřední desky dne: 04/04/2021

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Tisk článku