Střet zájmů

Čestné prohlášení - KONTAKT

Oznámení o jiných vykonávaných činnostech,
oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce
a oznámení o příjmech a závazcích podávaná veřejným
funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb.,(o střetu zájmů)

Kontakt

 

Obecní úřad ve Slatině nad Zdobnicí

 

Správce registru:

 

        Obecní úřad ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 198   PSČ 517 56

         telefon: 494594266

 

          starosta

          Jméno: Mgr. Petr Tůma

          telefon: 739404954

         

E-mail:

 

          informace o registru :

          e- podatelna: obec@slatinanz.cz

Nahlížení do registru

Informace o nahlížení do registru

 

Obecní úřad ve Slatině nad Zdobnicí

 

Informace o nahlížení do registru

Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., vznikne současným veřejným funkcionářům nejdříve za rok 2007, přičemž lhůta k podání je do 30. června 2008. Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle novely zákona schválené dne 10.6.2008 PSP ČR vznikne nově rozšířenému okruhu veřejných funkcionářů  podléhajících zákonu o střetu zájmů nejdříve za rok 2008, přičemž lhůta k podání je do  30.června 2009.

 

 

Nahlížení do registru  je možné na základě písemné žádosti  pouze osobně v úředních hodinách

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si  z něj opisy a výpisy, přičemž  Obecní úřad ve Slatině nad Zdobnicí (OÚ) neposkytuje fotokopie dokumentů vedených v registru.

 

 

Doporučený postup před nahlížením do registru:

 

      1.  požádat   starostu obce o umožnění návštěvy registračního místa

 

      2.  osobně se dostavit k vydání do registračního místa, tj. do budovy obecního úřadu ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 198, PSČ 517 56, v úřední dny, to jest v pondělí a ve středu

od  14.00 do 17.00 hodin, tel. č. 494954266

           .

      3.  předložit občanský průkaz, na jehož  základě bude zájemci ověřena   písemně podaná

žádost o osobní nahlížení do registru, kterou žadatel vyplní a podepíše, čímž potvrdí souhlas  s podmínkami, za kterých mu  bude  umožněno nahlédnout osobně do registru 

         

 

Poučení:

 

Přestupkem je   používání nebo další zpracovávání údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře

(§ 13 odst. 7)

 

  

Nepravdivé skutečnosti

Sdělení o neúplných nebo nepravdivých skutečnostech

 

Obecní úřad ve Slatině nad Zdobnicí

 

Sdělení o neúplných nebo nepravdivých skutečnostech

 

Dle § 13 odst. 6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve zně í pozd. předpisů, má každý právo  písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který vede registr / § 14 odst. 1/ skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení  lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

 

Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.

 

K podání sdělení  v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě není nutné připojit elektronický podpis.

 

Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář  porušil povinnosti podle tohoto zákona ( § 67 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů) 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Obecní úřad ve Slatině nad Zdobnicí

 

Ochrana osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není OÚ jako správce registru povinen podat Úřadu na ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě  § 13 odst. 9  zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozd. předpisů.

 

Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví, že údaje oznámení musí být zveřejněny.

 

Správce databáze osobních údajů

        Obecní úřad ve Slatině nad Zdobnicí, 517 56 Slatina nad Zdobnicí 198

  

Účel zpracování

         evidence osob nahlížející do registru, dle § 13 odst.2 a odst.  4  zákona č. 159/2006

         Sb., o   střetu zájmů ve znění pozd. předpisů

 

Kategorie subjektů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají

         adresní a identifikační údaje

 

Rozsah zpracovávaných údajů

         jméno nebo jména, příjmení subjektu údajů, dále datum narození, adresa trvalého

         bydliště, číslo a typ dokladu, na základě něhož byly údaje ověřeny.

         Osobní údaje jsou zpracovány se souhlasem subjektu údajů.

 

Kategorie subjektů údajů

         zákazníci ( klienti) oznamovatele, členové oznamovatele, zaměstnanci oznamovatele

 

Zdroje osobních údajů

         přímo od subjektů údajů

 

Popis způsobu zpracování osobních údajů

         manuální a automatické zpracování vlastními zaměstnanci

 

Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny či sdělovány

         nebudou jiní příjemci

 

Předpokládané předání osobních údajů do jiných států

 

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států

 

Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů dle § 13 z. č. 101/2000 Sb.

         manuální zpracování: fyzická ochrana dokumentů ( trezor, uzamykatelná skříň….),

         fyzická ochrana objektu prostřednictvím (centrální zabezpečení,stálá ochrana policie

        ČR atd.) ; automatizované zpracování: přístupová práva, šifrování atd. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ŽádostonahlíženíSlatina.doc Ochrana osobních údajů 27.6 Kb