Úřední deska

Pravidla pro udělování čestného občanství

PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ
OBCE SLATINA NAD ZDOBNICÍ Č. 1

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí, schválilo svým usnesením ze dne 24. března 2011 v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tato Pravidla pro udělování čestného občanství obce Slatina nad Zdobnicí.

Čl. 1
Udělování čestného občanství

1) Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí uděluje v souladu s ust. § 36 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. s) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čestné občanství obce Slatina nad Zdobnicí jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované obcí.
2) Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, ale i cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti) a je udělována jako :
- výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci či pověst obce
- zvláštní projev úcty významným osobnostem z oblasti politického, vědeckého, uměleckého, sportovního popř. i jiných oblastí
- zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím
3) Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.


Čl. 2
Návrh a udělení čestného občanství


1) Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat Zastupitelstvu obce Slatina nad Zdobnicí členové zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí, občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení.
2) Návrh na udělení čestného občanství musí být předložen písemně a musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhované fyzické osoby, pro něž by mohlo být čestné občanství uděleno. V případě žijící navrhované osoby musí dále návrh obsahovat její souhlas.
3) Zastupitelstvo města uděluje čestné občanství na svém zasedání nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti.


Čl. 3
Listina o čestném občanství

Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem obce Slatina nad Zdobnicí a pamětní medaili. Listinu o čestném občanství předává jménem obce Slatina nad Zdobnicí starosta obce nebo jím pověřený člen zastupitelstva (zpravidla místostarosta). Kopie této listiny se ukládá do archivu obce Slatina nad Zdobnicí.
 

Čl. 4
Evidence čestného občanství

Evidence čestného občanství se vede v „Knize čestného občanství obce Slatina nad Zdobnicí“. V ní jsou v jednotlivém případě uvedeny následující údaje :
 jméno a příjmení osoby
 údaje o rozhodnutí o udělení čestného občanství (datum, orgán, důvody)
 změny (např. odnětí čestného občanství, data úmrtí čestného občana, doplnění významných údajů o jeho dalším životě a činnosti).


Čl. 5
Odejmutí čestného občanství

1) Čestné občanství lze odejmout za života nebo posmrtně.

2) Čestné občanství může odejmout zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí tomu, kdo se závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení čestného občanství nedošlo.

3) Návrh na odejmutí čestného občanství mohou podávat Zastupitelstvu obce Slatina nad Zdobnicí členové zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí. Osoby a ostatní subjekty uvedené v čl. 2, odst. 1 těchto pravidel mohou písemný návrh na odejmutí předkládat prostřednictvím Zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí.

4) Návrh musí obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění skutečností, jež by k odejmutí mohly vést. Před odejmutím čestného občanství, s výjimkou odejmutí čestného občanství posmrtně, musí být dána čestnému občanu příležitost se k vyjádření jeho stanoviska.

5) O návrhu rozhoduje Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí.

Čl. 6
Účinnost

1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem obce Slatina nad Zdobnicí. Tato pravidla platí od 24/03/2011.

 


……………………………                                  ………………...............
Mgr. Petr Tůma                                                  Ing. František Kubíček
starosta                                                               místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24/03/2011
Sejmuto z úřední desky dne: