Úřední deska

Zveřejnění záměru

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí oznamuje podle ustanovení § 39 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů tento záměr obce:

Uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 198:
„Nájem se sjednává na dobu určitou do 31/10/2033.“

Veškeré žádosti, nabídky, podněty a připomínky podávejte na Obecní úřad Slatina nad Zdobnicí
do 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

 

Mgr. Petr Tůma
starosta obce